Komiteler

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim ile ilgili görevler kapsamında;

 • Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin dünya uygulamalarını takip etmek suretiyle, sermaye piyasası mevzuatı ve şirket bünyesine uygun olanların uygulanabilirliğini yönetim kuruluna raporlamak,
 • Kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığını tespit ettiği konularda çalışmalar yapmak suretiyle iyileştirici önerilerde bulunmak,
 • Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını gözetmek,
 • Sermaye piyasası mevzuatına uygunluk ve tutarlılık açısından kamuya açıklanacak “Kurumsal Uyum Raporu”nu gözden geçirmek,
 • Yılda en az bir defa değerlendirme toplantısı yapmak, kurumsal yönetim ile ilgili şirketteki uygulamaları gözden geçirmek, eksikleri tespit etmek, iyileştirme alanlarını belirlemek, bunların hayata geçirilmesini takip etmek,

ile görevlendirilmiş olup, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder, nihai karar sorumluluğu her zaman yönetim kuruluna aittir.

Şirket yönetim kurulu yapısı dikkate alınarak, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bırakılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları


Denetim Komitesi

Denetim Komitesi’nin amacı; Şirket’in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket’in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır. Komite, Şirket’in finansal tabloları ve ilgili açıklamalarının nitelik ve doğruluğu, Şirket’in muhasebe sisteminin uygulanması ve etkinliği, bağımsız denetçilerin nitelikleri ve bağımsızlığı, bağımsız denetim şirketinin seçimi, bağımsız denetçi ve Şirket arasındaki sözleşmenin onaylanması ve gözden geçirilmesi, Şirket’in bağımsız denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği ve Şirket’in iç denetiminin uygulanması ve etkinliği üzerindeki yönetim kurulu gözetimlerine yardım etmekten sorumludur.

Denetim Komitesi;

 • Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izler.
 • Şirket tarafından muhasebe uygulamaları, iç muhasebe kontrol sistemi veya bağımsız denetçi konularında şikayet alınması, muhafazası ve değerlendirilmesi ve şüpheli muhasebe veya bağımsız denetim konularındaki bildirimlerin güvenli ve gizli şekilde değerlendirilmesi hususlarında usulleri belirler.
 • Genel Müdür, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İç Denetim Direktörü, Risk Yöneticisi ve bağımsız denetçiyle birlikte içinde bulunulan yıl için önerilen denetim faaliyetinin kapsamını, planlamasını yapar, görevlendirmesini değerlendirir ve bu birimde görev alacak kişiler için aranan yeterlilikleri değerlendirir ve onaylar; bu konulara ilişkin önerilerini yönetim kurulu ile paylaşır. Komite, iç denetim takımının yapısını, planını ve sonuçlarını ayrıca inceler.
 • İç kontrol sisteminin kalitesi, etkinliği ve yeterliliği konusunda çalışmalar yapar ve Üst Yönetim’e raporlar.
 • İç denetimin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
 • İç denetim raporu hazırlayarak üst yönetimin bilgisine sunar.

Denetim Komitesi Çalışma Esasları


Riskin Erken Saptanması Komitesi

Risk Komitesi’nin temel amaçları;

 • Şirket’in varlığını, gelişmesini ve iş sürekliliğini tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve diğer her türlü riskin erken tespiti,
 • Tespit edilen risklerin, Şirket’in kurumsal risk alma sınırları çerçevesinde değerlendirilmesi suretiyle uygun şekilde yönetildiğinin kontrolü ve uygunluğunun verilmesi,
 • Kurumsal risk alma sınırlarını aşan risklerle ilgili olarak etki ve olasılıklarına göre önceliklendirilmesi,
 • Tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin tespiti, uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktan ibarettir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışması