Etik Kurallar

Global Tower İş Etiği Kuralları, Global Tower politikaları, değerleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir ve yönetim kurulu, yöneticiler dahil tüm çalışanların uyması talep edilir.

Çıkar Çatışması Durumlarının Önlenmesi

Bir Global Tower çalışanının, onun ailesinin veya bir yakınının, çalışanın şirket içerisindeki pozisyonundan faydalanarak şahsi menfaat sağlaması; vereceği iş kararlarından veya sahip olduğu gizli bilgilerden fayda sağlayabilecek kişi ya da organizasyonlarla yakın ilişki içine girmesi yasaktır. Görevleri esnasında çalışanlar şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar.

Çıkar çatışması durumu çalışanın özel çıkarları ile Global Tower ‘ın çıkarlarının çatıştığı veya çatışır gibi göründüğü durumlarda oluşur. Çalışanın pozisyonundan dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesi durumu da bir çıkar çatışması durumudur.

Kurumsal Yönetim takımı dahil, hiçbir çalışan, şirket operasyonlarından şahsen, aile üyeleri veya herhangi bir yakını lehine yarar sağlayamaz; şirket mülklerini, bilgilerini ve pozisyonlarını şahsi çıkarları için kullanamaz, şirket ile rekabete giremez.

Global Tower çalışanları yaptığı iş sebebiyle ilişkide olduğu çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlardan sadece şirket içinde belirlenmiş kurallar çerçevesinde hediye alır/verir.

Şirket Varlıklarının Korunması ve Doğru Kullanımı

Çalışanlarımız şirket varlıklarını kaybolmaya, çalınmaya, hasara, yetkisiz erişime karşı korumalı ve verimli kullanılmalarını sağlamalıdır. Şirketin bütün varlıkları, sadece iş amaçlı kullanılmalıdır.

Bilgi, en kritik varlık kategorilerimizden biridir. Bilgi varlıklarının arz ettikleri önem, değer ve hassasiyete uygun korunmalarını sağlamak amacıyla, tüm çalışanlarımız kurum içi intranet sayfasında yayımlanan Turkcell Bilgi Güvenliği politika ve prosedürlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. Her personel görevi gereği sahip olduğu Şirketimiz, müşterilerimiz veya iş ortaklarımıza ait bilgileri yetkisiz erişime karşı korumakla ve bilgilerin saklanmasına ilişkin asgari tedbirlerin alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler şirketin belirlediği “Bilgilendirme Politikası” çerçevesinde yapılır.

Görev verilen bölümler dışında hiçbir çalışan Global Tower’ı, temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.

Yasa, Kural ve Yönetmeliklere Uyum

Çalışanlarımız tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

Çalışma Prensipleri

Global Tower, çalışanlarına sağlıklı, güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sunmayı amaçlamaktadır. Global Tower çalışanlarının:

  • Çalışma ortamının verimliliğini ve güvenini bozan davranış, saldırgan tutum, tehditkar konuşma ve davranış biçimleri; taciz ve rahatsız etme; ticari, politik ve dini amaçlı tanıtım yapması kabul edilemez.
  • Görevlerini yerine getirirken hazırladıkları resmi evrak üzerinde tahribat yapmaları kabul edilemez. Çalışanlar resmi evrakın hazırlanmasında ilgili makamın belirttiği zaman ve diğer kısıtlamalara uymakla yükümlüdürler.
  • Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları kurum içi intranet sayfasında yayınlanmaktadır. İşe yeni başlayan her Global Tower çalışanına Oryantasyon programı aracılığı ile aktarılır ve çalışana bu kuralların iş akdinin ayrılmaz bir parçası sayılacağı hususunun anlaşıldığına dair bir taahhütname imzalatılır.

Etik Kurallar Etik Komite tarafından tanımlanır, güncellenir ve yayınlanır.

Yukarıdaki kurallar bu hükümler doğrultusunda Global Tower tarafından kabul edilmiş olup Şirketin üst düzey yöneticileri ile finanstan sorumlu üst düzey yöneticilerine uygulanmaktadır. Kurumsal Yönetimde şirket Genel Müdürü, Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ile diğer Genel Müdür Yardımcıları ve Finans Bölüm Yöneticileri önemli roller üstlenmektedirler. Şirkete uygulanan ilgili mevzuat, yasa ve düzenlemeler uyarınca Global Tower yukarıdaki etik kuralları kabul etmiştir.

Bu etik kurallar caydırıcı etkiye sahip olmak ve üst düzey yöneticilerin benimsemesi ve savunması beklenen ilkeler koymak amacına yöneliktir. Şirketin yayımladığı/yayımlayacağı diğer uygun politikaları, davranış kuralları ile rehberleri tamamlayıcı nitelik taşımaktadır.

Bu etik kurallara yapılacak her türlü değişiklik ve üst düzey yöneticilerin açık veya açık olmayan istisna durumları, yürürlükteki mevzuat, yasa ve düzenlemeler gereğince bu web sayfasından açıklanacaktır. Açık istisna durumu, bu etik kuralların hükümlerinden önemli şekilde ayrılmak ve açık olmayan istisna durumu ise şirketin üst düzey yöneticisinin kendisince öğrenilmiş bu etik kurallardan önemli şekilde ayrılma haline karşı makul bir süre içinde önlem almaması olarak tanımlanmaktadır.

Global Tower Yönetim Kurulu;

Global Tower Genel Müdürünün, Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ile diğer Genel Müdür Yardımcıları ve Finans Bölüm Yöneticilerinin:

  • Kişisel ilişkileri veya mali veya ticari menfaatleri ve Global Tower’a karşı sorumlulukları arasında doğan veya doğabilecek menfaat çatışmalarını etik bir şekilde değerlendirmek dahil olmak üzere dürüst ve güvenilir davranacaklarını,
  • Kamuya açıklanan veya şirketin kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm raporlar ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını,
  • Global Tower’ın kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve kurallara uygun davranacaklarını,
  • Bu etik kuralların sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve Global Tower’ın tüm faaliyetlerinde yasalara ve Global Tower politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edeceklerini, beyan eder.

Yönetim Kurulu dahilindeki Denetim Komitesi, Genel Müdür, Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ile diğer Genel Müdür Yardımcıları ve Finans Bölüm Yöneticileri, kendilerine bildirilen, bilinen veya kuşkulanılan ihlalleri inceleyerek bu etik kuralları somut durumlara uygular. Denetim Komitesi kendisine bildirilen ihlalleri soruşturmak için gerekli tüm tedbirleri alır. İhlalin sabit olduğu durumda Yönetim Kurulu uygun gördüğü disiplin cezalarını alır (veya alınmasına izin verir). Bunlar, ciddi ihlal hallerinde işten çıkarma veya adli makamlar nezdinde dava açmayı da içerebilir.

Etik Hat

Global Tower çalışanları, iş ortakları, tedarikçiler, bayiler, hissedarlar ve Global Tower müşterilerinin, Şirketimiz çalışanları ve uygulamaları ile ilgili olarak Turkcell Etik Kurallarına uygun olmadığını düşündükleri konuları Etik Komite’ye iletebilmeleri amacıyla oluşturulmuştur.

Bildirim sahibinin kişisel bilgilerini paylaşma zorunluluğu bulunmamakta olup, kişisel bilgilerin paylaşılması durumunda ise gizlilik kurallarına uygun biçimde hareket edilmektedir. İletişim bilgilerinin paylaşıldığı başvurularda Etik Komite’nin konu hakkındaki değerlendirmesi sonrasında başvuru sahibine gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.

Etik Hat sadece Global Tower İş Etiği Kurallarına uygun olmadığı düşünülen konuların bildirimi amacını taşımakta olup; tüketici şikâyeti, öneri, itiraz vb. talepleri için Etik Hat faaliyetleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Bu tarz bildirimlerin Şirketin diğer iletişim kanalları (Global Tower Hizmet ve Tüketici şikayetleri bölümleri) aracılığı ile iletilmesi beklenmektedir.Etik bildirimleriniz için : etikbildirim@globaltower.com.tr