Sözlük
AOSM Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Elektronik Haberleşme Kanunu 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
Evrensel GSM Evrensel Hizmet Projesi
FAVÖK Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kazanç
GAGK Global Tower’ın sahip olduğu ve arsa kira sözleşmeleri Global Tower adına akdedilen kuleli sahalar
GATK Global Tower’ın sahip olduğu ve arsa kira sözleşmeleri Turkcell adına akdedilen kuleli sahalar
GSMH Gayri Safi Milli Hasıla
GSYİH Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
GVK Gelir Vergisi Kanunu
ISIN Menkul Kıymet Tanımlama Numarası
ISS İnternet Servis Sağlayıcıları
IT Bilgi Teknolojisi
JEMUS Projesi Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi Projesi
KVK 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
SBS Saha Bazlı Kiralama Sözleşmeleri
SPKn 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
TAGK Turkcell’in sahip olduğu, Turkcell’den kullanım hakkı alınmış, arsa kira sözleşmesi Global Tower adına imzalanmış kuleli sahalar
TARBİL Projesi Tarımsal Bilgi ve İzleme Sistemi Projesi
TATK Turkcell’in sahip olduğu ve arsa kira sözleşmeleri Turkcell adına akdedilen kuleli sahalar
TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
TMS Türkiye Muhasebe Standartları
TPE Türk Patent Enstitüsü
TTK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi
TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu
UkrTower UkrTower LLC
UVT Uzun Vadeli Teşvik Planı
VoIP İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletimi